Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1800-1847

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1800-1847

Nedan följer valda utdrag av Fröderyds sockenstämmoprotokoll 1800-1847, det vill säga volymen Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847).

Sockenstämman uppkom sannolikt samtidigt med bildandet av de första socknarna. De tidiga sockenstämmorna fattade beslut om underhållet av kyrkan och förvaltningen av dess tillgångar. Vid Uppsala möte 1593 restes krav på skärpt tillsyn över församlingslivet. Detta blev början för sockenrättsskipningen, som sedan utvecklades under 1600-talet, bland annat genom införandet av sexmän. Genom riksdagsbeslut fastslogs att befolkningen skulle vara med och döma syndarna. I 1650 års prästprivilegier fastslogs att prästerskapet skulle ställa dem inför rätta som på olika sätt förbrutit sig mot Guds bud.

Efter en resolution 1684 lades mål om förmyndarskap, testamenten, tvister om bänkrum och gravställen, oljud, trätor och slagsmål i kyrkan samt eder och sabbatsbrott helt under världslig domstol. Genom 1686 års kyrkolag begränsades kyrkans rättsskipning ytterligare. I 1723 års prästprivilegier sades att sockenstämma skulle hållas två gånger om året, efter kallelse av kyrkoherden, som även fungerade som ordförande och skrev protokoll. [Källa: Wikipedia]

Boken inleds med anteckningen :

17 januari 1834 skänkte Sven Ingermarsson Årset Storegård 8 shilling och 16 öre till blindfödda gossen Sven Johannisson född 5.3.1831 av brukaren Johannes Nilsson Esprilla Norregård på följande villkor:

 1. Årlig ränta tillfaller föräldrarna så länge barnet är omyndigt
 1. Sedan barnet är myndigt tillfaller åt honom hela kapitalet
 1. Dör barnet tillfaller kapitalet föräldrarna

…..

Fruntimmernas Bibelsällskaps biblar bortskänktes

1830 till Peter Petersson och Sara Larsdotter i Fredriksberg

1834 till Peter Jonasson och Malin Svensdotter i Stensberg (Årset)

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 1

1802 September den 26

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 59

§1 Ingen sockenskomakare har funnits på tre år. Antogs Sven Danielsson från Skepperstad men skriven i Hultsjö. Detta ska anmälas till Kungens höga befallningshavare i länet.

 1803 Maji den 19

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 82

De fattiga och frånfallna barnen Magnus och Stina från Esprilla. Flickan tages omhand av Jöns Zakrisson Esprilla och gossen av Johan Svensson i Stora Angseboda. 

1804 den 3 Junii

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 105

§6 Pigan Lena Davidsdotter i Hökhult Norregård vilken vilken för begånget lägersmål av Västra Härads tingsrätt dömd att till Fröderyd kyrkokassa böta 32 shilling sades sig såsom leva i yttersta fattigdom omöjligen kunna betala. Hon ska istället arbeta av böterna vid kommande kyrkoreperation.

1808 den 2 October

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 161

§4 Sockenskräddare Anders Svensson i Fröderyd anmälde att han inte längre förmådde ha kvar sysslan.

1808 den 22 Maij

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 163 

§7 Till Sexmän tillsattes församlingen följande:

 • För kyrkoroten Peter Jonasson, Äsåprilla Norregård
 • För Ljunganäsroten Hans Jaensson Fröset Backegård
 • För Östra roten Sven Bengtsson Huluboda
 • Västra roten Sven Månsson Stora Angseboda
 • Övriga står kvar (Kallsjö, Johannes Eriksson och Årset, Lars Assarsson, Hökhult)

 1808 den 8 October

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 170

§1 Församlingen beslutade att dagsverken skall utlysas efter Dagsverkslängden att bortskaffa den sten med mera odugligheter som finns på kyrkogården samt att rengöra området. 

§6 Kyrkvärdarna anmodades att bestyra att nödiga hatthängare bliva gjorda på södra sidan och läktaren på det att besökarna ej behöva lägga hattarna i fönstren och därigenom bortskymma dagsljuset. 

1812 den 24 Maj

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 188

§7 Sexmän:

 • Kyrkoroten Per Carlsson Esprilla ersatt av Peter Arvidsson Hultatorp
 • Västra roten Sven Månsson Angseboda ersatt av Sven Bengtsson Christerstorp
 • Östra roten Sven Bengtsson Huluboda ersatt av Jöns Persson Ingaboda
 • Övriga står kvar (Ljunganäs, Årset, Kallsjö)

Pigan Elin i Röshult är omnämnd i flera protokoll för sin fattigdom.

1813 den 23 Maj

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 196

§5 Om gamla ärliga pigan Elin i Röshult.

§6 Anmälde Samuel Petersson i Gärdeskvarn drängen Anders Perssons usla belägenhet. Församlingen tog detta medlidsamt i övervägande. Överenskom med Peter Arvidsson i Esprilla vilken åtog sig att underhålla och försörja nämnda drän gAnders persson från Gärdeskvarn till nästkommande Mickelsmäss och en beviljad summa av 20 ? vilken av fattigkassan kommer att utbetalas.

Anm: Vid Mickelmässstämman åtog sig Anders Notgren vården av Anders Persson.

 §7 Samma dag genomgicks läget för följande fattiga

1. Hicks dotter (Dotter till de för mord avrättade Anders Hick och Sofia Johansdotter)
2. Björkmans barn
3. Lisa son i Slottet
4. Enkan Stinas barn i Flathult
5. Säboms änka
Alla i första klassen
6. Jaen Andersson i Esprilla
7. Olof Hjertberg
8. Ljungmans änka
9. Lena i Fröset
10. Månbergs enka
11. Annika Svensson i Röshult
Dessa i andra klassen

§8 Sexmannen Lars Assarsson i Hökhult begär entledigande och ersätts med Jonas Danielsson i Årset

§9 Sven Persson i Hökhult erhöll till låns Luthers Postilla och Augsburgska bekännelser emot wanlig lega.

1814 den 15  Maij

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 206

§5 Granskades Fattiglängden.
I första klassen:

 1. Sara i Fattigstugan
 2. Hultqvist änka
 3. Lisbeth i Fröderyd Backstuga
 4. Annika i Röshult

I andra klassen:

 1. Hultqvists dotter i Fattigstugan
 2. Frösberg i Fröset Backstuga
 3. Lena i Fröset
 4. Månbergs änka

I tredje klassen:

 1. Espegrens enka
 2. Ekevalls enka
 3. enkan Catrina i Hökhult Backstuga
 4. Ljungmans änka
 5. Liskens barn i Råsmossen
 6. Hicks svärmor Caisa Jaensdotter inflyttas i Fattigstugan
 7. Lönnbom

På extra stat:

 1. Ingrids barn i Esprilla Kull
 2. Lenas barn i Hökhult
 3. Hökens barn
 4. Nils Rös dotter
 5. Lars Danielsson
 6. Björkmans dotter Ingela

§8 Sexmännen:

 • Johannes Eriksson i Kallsjö ersattes av Jaen persson i Näs
 • Jonas Månsson i  Ljunganäs ersatt av Erik Svensson i Fröset
 • Sven Bengtsson i  Träde ersatt av Nils Petersson i Angseboda

1815 den 19  Mars

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 220

§5 Ett långt protokoll på flera sidor behandlar skallgång efter rovdjur.

Protocoll hållet vid Michaëli Socknestämman med Fröderyds församling den 1 Oct 1815

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 244

Sockenskräddare Anders Svensson flyttar till Bäckaby varför Sockenskräddardrängen i Skepperstad antas till ny Sockenskräddare.

Protocoll hållet vid Walborg Socknestämman med Fröderyds församling i Fröderyds Socknestuga den 5 Maji 1816

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 248

§7 I protkollet föerkommer sjudarepannan som uppges ägas av pastoratet. Den uthyrs till Fru von Stejern på Hallsnäs. Hyran anslogs till Fattigkassan.

§8 Ett kreatur i Hultatorp har blivit rivet av varg den 25 april. Skallgång ska ske i Hultatorp skog. Överskallfogde är Bengt Jonasson i Årset och i protokollet med många namn uppräknade anges hur skallgången ska genomföras.

Protocoll hålet wid Michaëli Socknestämma med Fröderyd församling den 13 October 1816

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 260

§2 Beslutades att Fattigstugan skall renoveras.

§3 Genomgicks en lista över vilka gårdar som inte levererat ved till Fattigstugan.

§6 En Nykterhetsstadga antogs och omfattar flera sidor i protokollet.

Protocoll hållet wid Extra Socknestämma med Fröderyd församling i Socknestugan den 15 December 1816

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 277

§2 Beslöts att änkan Lena i Fröset ska intagas i Fattigstugan

Protocoll hållet wid Valborgsmesso Socknestämma med Fröderyd Församling d 11 Maji 1817

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 284

§11 Som Fattigstugegummorna tagit sig den friheten att över nätterna och ibland längre tid inhysa kringstrykande mindre kända personer och härigenom hänt att de blivit frånstulet av det ringa de ägt var församlingen nödsakad att för deras eget bästa förbjuda detta oskick. Men att tillsätta vite å penningar där ingen tillgång finns är icke lämpligt vadan ett annat medel måste tilltagas.

Församlingen beslöt således att den av Fattigstugans invånare som över natt eller längre hyser någon kringstrykande okänd person sitter en söndag i stocken vid kyrkdörren.

Nu händer sig så att den ene skyller på den andra eller någon främmande utan lov tager nattkvarter i Fattigstugan då bör de hos pastor eller någon av kyrkvärdarna anmäla saken genast. Sker inte detta gäller ingen ursäkt.

§13 Ny Fattigstuga skall byggas

Anm: renoveringen som nämns i protokollet från den 13.10.1816 blev nog aldrig gjord.

Anbudsauktion på byggandet utlystes. Varje hemman ålades att leverera virke efter uppgjort schema.

Protocoll hållet wid Extra Socknestämma i Fröderyd den 16 November 1817

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 298

§1 Väljs Peter Svensson Fröderyd Norregård att som deputerande infinna sig i Jönköping den 2.12. Ersättning 2 riksadler banco.

Anm: Vad han skulle uträtta framgår inte.

År 1818 d 18 Maji blef allmän Walborgsmässo Socknestämma hållen med Fröderyd Församling

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 302

§6 Avskedade soldaten Nils Rös i Fröset Södergårds Backstuga är intagen enligt egen begäran i fattiglängden. Månbergs änka uppflyttades från 2:a till 1:a klassen. Hultqvists änka samt enkan Caisa i Fattigstugan beviljades en skäppa korn.

§10 Gamla Fattigstugan och överblivet materal från nybygget har sålts av kyrkvärden Bengt Jonasson i Årset för 33 riksdaler och 1 shilling riksgäld.

§11 Kyrkvärden Måns Nilsson i Hultatorp begär och får avsked. Ersätts av Peter Svensson, Fröderyd Norregård.

År 1819 d 16 Maji blef Allmän Wallborgsmässo Socknestämma hållen med Fröderyd Församling

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 314

§2 Peter Arvidsson i Esprilla och Magnus Persson i Hultatorp uppsade sitt borgenskap för Jöns Zakrisson i Esprilla. Borgen var för lån av 50 Riksdaler ur kyrkokassan.

Protocoll hållet wid Extra Socknestämma med Fröderyd Församling d 23 April 1820

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 324

Angående det på Spinnhuset i Norköping avlidna spinnhushjonet, pigan Sara Johansdotters efterlämnade flickebarns antagande och vård. Barnet är nära 4 år gammalt.

(Sara dog sannolikt den 4.2.1820. Namn och ålder stämmer. Dödsorsak var lungsot)

Fattades beslut om att nämnda pigas föräldrar Johannes Jonasson och Eva Johansdotter i Esprilla Södergård ska som närmaste släkt tills vidare emottaga och vårda detta menlösa barn kallat Elisabeth.

De efter modern lämnade och barnet åtföljande 38 riksdaler banco även som den årliga uppfostringshjälp Landshövdingeämbetet utlovat hos Kungliga Serafimerordens Gille förordra  emottages och emot behörig redovisning användas till barnets fördel av nämnda fosterföräldrar. Då framledes någon vidare hjälp till detta olyckliga barns uppfostran behövas vill församlingen sig icke undandraga.

Protocoll hållet wid Allmän Wallborgsmässo Socknestämma med Fröderyds Församling d 14 Maji 1820

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 325

§6 Fäste ordföranden (prästen) församlingens uppmärksamhet på nödvändigheten av skolmästares begagnande. En enkling J Olander och dess 12-årige son hade av ordföranden examinerats och funnits god. Församlingen samtyckte

§11 Ny sockenskräddare Sven Jonasson Ode, Hökhult Assaregård antogs. Den förutvarande Sven Jonasson avflyttar från socknen med lovord om skicklighet.

År 1821 den 7 October blef Allmän Michaëlsmässo Socknestämma hållen med Fröderyds Församling

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 353

§8 En skolmästare Peter Lindqvist från Nävelsö finns att tillgå för de som vill få hjälp med sina barns undervisning.

§11 Som fattiga och värnlösa flickan Lisa ännu inte inte fått någon uppfostringshjälp av Serafimerorden och de fattiga och utgamla morföräldrarna icke hjälpligt kunna henne uppföda så beviljade församlingen för innevarande år 2 kappar korn av varje hemman som ska medhavas då fattigsäden avlämnas.

§12 Sockenskomakaren Jonas Staf begär och får avsked med allmänt lovord.

Protocoll hållet wid Allmän Wahlborgsmässo Socknestämma med Fröderyds Församling d 27 Maj 1822

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 371

§8 Kyrkvärden Bengt Jonasson i Årset begär och får avsked.

Anm: Gästgivare i Årset vid denna tid var Sven Ingermarsson

Protocoll hållet wid utlysta Extra Sammanträdet med Fröderyd Församling d 22 Sept 1822

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 383

§2 Dövstumma flickan Maria Svensdotter från Klev Ängsstuga antagen på institutet i Stockholm för blinda och dövstumma.

Protocoll hållet wid Allmän Michaëlsmässo Socknestämma med Fröderyd församling d 13 October 1822

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 386

§3 För föda och uppfostringshjälp åt sockenflickan Lisa i Esprilla i år som tidigare 2 kappar korn av varje hemman.

§6 Magnus Svensson i Esprilla begär ersättning för tvenne kalvar som odjuren för honom ihjälrivit.

Finner församlingen icke själ att bevilja. I rapport på jaktkassan beslöts att för den del därav som nu innehas av Captiene C von schmitterlöv på Holmeshult från denna dag betala 5% ränta. Anhålles tillika församlingen att hädanefter årligen vi Maj-sockenstämman få redogörelse för denna kassa. Vilket av vederbörande lovades.

§7 Förre kyrkvärden Johannes Persson i Västerkvarn framlämnade räkning för Samuel Nilson i fattigstugan.

§8 Kyrkvärden och Sockenkasseföreståndaren Jonas Gabrielsson i Årset Norregård uppvisade räkning för reparationer av Prästgårdsbyggningen.

§9 Som tvenne av Kyrkorådets aktningsvärda ledamöter i sommar med döden avlidit. Nämligen Gabriel Persson i Fröderyd Södergård och Samuel Nilsson i Hökhult Assaregård valdes nu i de avgångnas ställe förra Kyrkvärden Måns Nilsson i Hultatorp Västergård för kyrroten och Bengt Jonasson i Årset Södergård.

Protocoll hållet vid Extra sammanträdet med Fröderyd församling den 20 Oct 1822

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 392

§1 Församlingen antager drängen Samuel Andersson från Grenåsa i Rogberga socken till Sockenskomakare. Till vilken syssla han alltså äger att skaffa sig fullmakt på hög vederlighet. Men innan protokollsutdrag till fullmakts vinnande honom meddelas bör han förete bevis om frejd och skicklighet, vilka betyg han nu icke medhaver.

Protocoll hållet vid Extra Socknestämma med Fröderyd församling den 8 December 1822

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 396

§3 Hos pastor har blivit anmält att avskedade dragonen Gren utan församlingens hörande nyligen tillika med hustru och barn från Myresjö församling inflyttat i socknen och nu bor hos sin svärfar Johannes i torpet Lilla Sandvik.

Församlingen tillfrågades nu huruvida den ville inom sig upptagande inflyttade personer eller icke. Vartill svarades att Fröderyd församling så mycket mindre varken ville kunde förpliktas till att dem mottaga, som dels torpet Lilla Sandvik utan församlingen tynga alldeles icke kan föda så många personer, dels att Gren en längre tid tid tjänt dragon i Myresjö socken.

Alltså anser församlingen att nämnde Gren med hushåll ofördröjligen ur socknen avhysas och skaffa sig hemvist och näringsfång i den ort det han hörer.

Västra rotens sexman om detta Gren genast underrätta.

Protocoll hållet vid Extra Sammanträdet med Fröderyd församling den 29 December 1822

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 401

§1 Sedan avskedade dragonen Adolf Danielsson Gren från Myresjö socken nu uppvisar köpekontrakt på torpet Lilla Sandvik på sig och hustrun Sara Catharina Johansdotter. Fick stämmans bifall att få bosätta sig i Fröderyd, dock med förbehåll om Borgens noga uppfylande.

Protocoll hållet vid Extra Socknestämma med Fröderyd församling den 9 Mars 1823

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 398

§2 Församlingen företog granskning däröver huruvida Magnus i Kuttebro kvarn under sist hållna Vargskall genom sitt förhållande gjort sig förtjänt av att plikta eller ej. Det blev upptäckt att hans förseelse skedde efter skallens upplösning och och icke var av den beskaffenheten att den efter skallordningen förfall. Vad angår soldaten Turks uteblivande från skallen därigenom att han av vederbörande icke blivit budad, därom kunde församlingen ej bestämt yttra sig.

Protocoll hållet vid Allmän Vallborgsmässo Socknestämma med Fröderyd församling den 1 Junii 1823

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 406

§14 Angående Fattigvården avgjordes följande:

I 1:a klassen intages änkan Maja Svensdotter i Äsprilla Östergård

I 2:a klassen Ekvalls änka, änkan Maja Persdotter i Ljunganäs Nilsgård, änkan Lena Jonasdotter i Ljunganäs Södergårds Backstuga

Såvida pigan Stina Jonasdotter i Fattigstugan vill fullfölja det avtalade giftermålet med med avskedade soldaten Plan att hon ur Fattiglängden utgår.

Som extra hjälp av fattigmedlen beviljades till Månbergs änka och Nils ramm vardera 1/2 skäppa korn, som blev till dem utmålat.

§17 Valdes brandsynemän. i Kyrkoroten Hans Johansson, Äsprilla.

Till Sexman i kyrkoroten valdes Peter Johansson Äsprilla.

Protocoll hållet vid Allmän Michaëlsmässo Socknestämma med Fröderyd församling den 12 October 1823

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 414

§5 Inom denna socken är för närvarande ingen saltpeter tillverkad, varför församlingen yttrade sin vilja att få betala detta års saltpetersgärd med penningar.

§10 Sockenskomakaren Andres Sjöberg lovade på församlingens därom gjorda anmodan att ännu vidare fortfara att i lära medhava gossen Johannes i fattigstugan. För det snatteri och skälmstycke nämnde gosse gjort i Fröset ansågs han böra tjänligen agas och förmanas att framledes akta sig för sådant.

§11 Ordföranden tillkännagav att barnläraren Lindqvist är sysselsatt med barnundervisning i Fröderyd Norregård samt anmodade de föräldrar som har barn i de åren att de bör lära sig sig läsa att av hans närvaro sig betjäna.

Protocoll hållet vid Extra Sammanträdet med Fröderyd församling i Socknestugan den 29 Februari 1824

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 421

§1 Den belöning av 4 riksdaler som Kungliga Hushållningssällskapet i Jönköping behagat tilldela soldaten Johan Vacker i Ljunganäs för Odlingsflit blev nu honom i församlingens närvaro tillställd jämte tjänlig uppmuntringar. Så väl för honom att på lika berömligt sätt fortfara i sitt yrke som församlingen ledamöter att genom flit och idoghet till sina jordbruks förbättring göra sig förtjänta till Kungliga Hushållningssällskapets belönande uppmärksamhet.

Inpass

Johannes Persson i Västerkvarn lämnade under flera år räkningar till församlingen för Samuel Nilsson i Fattigstugan.

Detta skedde årligen.

Protocoll hållet vid Allmän Valborgsmässo Socknestämman med Fröderyd respectiva Församling den 30 Maji 1825

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 452

§9 På undertecknads tillfrågan om kyrkodiciplinens och sedlighetens förhållande i socknen anmärktes att misshälligheter uppstått inom Erik Jonssons i Näs hushåll. Förargelig levnad så att grannarna funnit sig föranlåtna hålla bystämma och därvid med råd och förmaning sökt rätta detta oskick.

Såvida därifrån förspörjes minsta och förargelse skall de skyldiga personerna genast kallas för Kyrkorådet till förhör och rättelse.

§10 På tillfrågan om obehöriga personers inflyttning i socknen svarades att dejan Maja i Notteryd detta år hemkommit från sin tjänst och nu framfött ett barn samt att en Hans Johansson från Skepperstad flyttat till Fröset Backegård. Dessa personer vill församlingen icke vidkännas utan bör var till sitt återvända.

§12 Barnalärare Fredrik Svensson anhöll om att bli antagen som Sockenskolmästare.

§13 Åborna i Huluboda påstår att fattighjonet, änkan Måberg efterlämnade stuga tillhör dem på den grund att timret är taget på deras ägor och att de vid upptimringen varit behjälpliga. Detta vill församlingen icke vidgå. Utan i stöd av givna testamente på all sin kvarlåtenskap till Fattigstugan förmenar man si att äga full rätt att samma stuga på auktion försälja.

Protocoll hållet vid allmänna Michaëlsmässo Socknestämma med Fröderyds Församling den 9 October 1825

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 462

§4 Nämndes Sockenbarnen vilka var Flickan Lisa i Äsprilla och ”Kanta-Lenas” barn.

§7 Med änkan Sädboms medgivande finner församlingen skäligt att för fattigkassans räkning bortauktionera dess å Ljunganäs ägor varande stuga.

§8 Till sockenskomakare antager församlingen Olof Johansson från Hultsjö socken. Vilken härpå äger förskaffa sig Landshövdingeämbetets stadsfästelse varmot den sistlidne skomakaren som illa svarat mot ändamål avsäger.

Protocoll hållet vid Valborgsmässo Socknestämma med Fröderyds församling den 28 Maji 1826

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 470

§6 handlar om förre gästgivaren och handlaren Sven Ingemarsson i Årset Storegård.

§10 Till sexman för kyrkoroten valdes Johannes Persson Äsprilla Norregård.

§17 Till Fattiglängdens första klass uppflyttas änkan Ingrid i Äsprilla Kull.

Protocoll vid Extra Socknestämma i Fröderyd den 3 Dec 1826

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 484

§2 Drängen Peter Asp försörjes tvenne dygn på fjärdingen mot det att han uträttar de arbeten honom ålägges. Början i morgon hos Abraham Nilsson i Äsprilla Norregård.

Protocoll hållet inför Kyrkorådet hållet i Fröderyd den 9 Jan 1827

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 485

Uppå begäran hade undertecknad denna dag sammankallades församlingens kyrkoråd för att överlägga om bästa sättet att förebygga den oordentliga levnad som nu en tid åter vidtagit inom Jonas Gabrielssons i Årset Norregåd hushåll. Och som omättlig brännvinsbegär är en ibland huvudorsakerna till villervallan lovade jämte bymännen i  Årset by att under intet villkor understödja varken Jonas eller dess hustru med brännvin, varken för penningar eller i byte eller till låns eller skänks. Och dessutom förbjuder kyrkorådet var och en inom socknen att skaffa eller försälja brännvin till dem och den som vara så samvetslös att han med denna eller andra starka varor vill eller biträdes med att bestå dessa personer skall prompt plikta. Första gången 2 riksdaler banco och andra gången dubbelt.

Och på kyrkorådets anmodan lovade Sven Hansson i Årset Södergård att dagligen lämna Jonas 2 supar om dagen, En på för- och en på eftermiddagen men över detta mått får Sven Hansson icke till Jonas utlämna brännvin vid ovan skrivna vite.

Protokollet är undertecknat av

Abraham Wikbom vice pastor

Johannes Persson i Västerkvarn, samt Bengt Jonasson, Johannes Svensson och Johan Nilsson

Protocoll vid Extra Socknestämma i Fröderyd den 21 Jan 1827

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 487

§3 Beviljades Notgrens begäran om fattigmedel till likkistans betalning för sin hustru.

Protocoll hållet wid Allmän Socknestämma med Fröderyd församling den 13 Maji 1827

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 488

§2 Till Sexman för kyrkoroten valdes Abraham Nilsson Esprilla Norregård efter Johannes Persson därstädes.

Protocoll hållet wid Socknestämman med Fröderyd församling i Socknestugan den 7 Oct 1827

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 505

§6 Oäkta flickan Elisabet i Esprilla Södergård som länge varit besvärad av fistlar bör till sin hälsas förbättrande begagna sig av Brunnsdrickning vid Lannaskede Brunn. Protokollet ska sändas till Direktionen vid Lannaskede att flickan gratis därstädes vara.

§9 Barnalärare Fredrik Svensson från Dädesjö finns att tillgå.

Protocoll hållet wid KyrkoRådets Sammanträde i Socknestugan den 22 Dec 1827

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 513

Handlar om Fjärdingsman Peter Jonasson, Hörnebo. (som alltså var socknens fjärdingsman)

Protocoll hållet vid Socknestämma med Fröderyds Församling i Socknestugan den 1 Junii 1828

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 527

§1 Det anbud som ägaren av Nyholms Pappersbruk i Sandsjö socken genom skrivelse till pastorsämbetet i Fröderyd av den 19 sistlidna maj gjort församlingens respektive ledamöter antogs nästan enhälligt så vida det överenstämmer med med gällande författning om lumpsamling. Inhysedrängen Peter Olofsson i Fröderyd Norregård för vilken såsom skicklig och ordentlig. Församlingen har förtroende må emot de uti anbudet bestämda vilkor i denna socken samla lumpen för herr brukspatron Nymans räkning. Och skulle herr Nyman genom protokollsutdrag härom underrättas.

Protocoll hållet vid Socknestämma med Fröderyds Församling i Soknestugan den 6 Julii 1828

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 528

§1 Valdes till nämndeman Sven Jonasson, Årset Storegård. Han ersatte Sven Blombäck, Bäckaby.

Jonasson är född 1 maj 1799, är av god frejd och kan någorlunda redigt skriva.

Protocoll hållet vid Allmän Valborgsmässo Socknestämma med Fröderyd Församlings Ledamöter den 17 Maji 1829

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 534

§6 Enhälligt beslöts att kyrkans med glasprydnader försedda Brudkrona, som väger 59 lod och numera sällan brukas må försäljas enär man först av kunnig och säker man fått veta dess egentliga värde. Hemmansägaren Samuel Nilsson i Fröderyd Södergård vill ej längre i sitt förvar hava denna krona varför hon hädanefter intill dess försäljning sker i Kyrkokistan förvaras.

§8 Åt Håkan Persson i Klevs backstuga som förlidet år genom hagel lidit för honom ej ringa skada beviljades en skäppa fattigkorn.

§12 Om Brunnsdrickning för flickan Elisabet i Esprilla Södergård (Enligt § 12 31.5.1830 ska läkare rådfrågas)

Protocoll hållet vid Allmän Socknestämma med Fröderyd församlings Ledamöter i Socknestugan den 29 November 1829

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 538

§3 Beviljades änkan Annika Månsdotter i Fredriksberg och änkan Ulrika Kant att under vintertid bo uti församlingens Fattigstuga.

Protocoll hållet vid Allmän Wallborgsmesso Socknestämma med Fröderyd Församling den 31 Maj  1830

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 545

§8 Till Sexmann för kyrkoroten valdes Nils Andersson, Esprilla Östergård efter Abraham Nilsson

För Kallsjö valdes Peter Eriksson, Ljunganäs Nils Persson i Södergård och Hökhult Johannes Isaksson.

Protocoll hållet vid Extra Socknestemman med Fröderyd Församling i Socknestugan den 8de Augusti 1830

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 540

§1 Till torparen Johannes Larsson i Wik under Notteryd vilken av olyckshändelse förlorat sin enda ko beviljade församlingen som noga känner Johannes Larssons oförmögenhet att själv utan hjälp kunna förskaffa sig en annan ko 20 Riksdaler. Vilka penningar tages av församlingens Jaktkassa och efter en månad från ovan nämnda skrivna dag utlämnas av rusthållaren Johannes Svensson i Flathult, nämnda kassas förvaltare.

Protocoll hållet vid Allmän Stämma med Fröderyd Sockens Ledamöter den 28 November 1830

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 546

§1 Pigan Stina Andersdotter i Backstugan under Esprilla Östergård beviljades 1 Riksdaler utav Fattigkassan såsom ersättning för hennes vid faderns begravning kostnader.

Protocoll hållet vid Allmän Walborgsmässo Socknestämma med Fröderyd församling den 24 Maj 1831

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 548

§4 Socknens Sexmän är:

 • Sven Persson, Esprilla Östergård
 • Nils Persson, Ljunganäs Södergård
 • Johannes Isaksson, Hökhult Norregård
 • Peter Eriksson, Näs
 • Måns Nilsson, Röshult
 • Jonas Jonasson, Stora Angseboda

§6 Klockare Johan From begär avsked efter 33 års tjänst. Får ha kvar halva lönen.

§7 Brudkronan (se 17.5.1829) såldes för 57 riksdaler

Protocoll hållet vid Extra Sockenstämman med Fröderyd församling den 14 Aug 1831

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 557

§3 Pigan Stina Andersson Notgren som genom inbrottsstöld blivit berövad nästan alla sina kläder beviljades ett frivilligt understöd efter var och ens råd och belägenhet.

Protocoll hållet vid Extra Sockenstämman den 11 Sep 1831

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 560

Till nämndeman efter Sven Ålander Årset valdes Johannes Samuelsson Träde.

Anm: Ålander hette Jonasson när han valdes och tog sig troligen nämnet Ålander för att märkas lättare i sin nämndemannaroll.

Corpralen Asp och torparen Johannes Hast (båda Äsprilla) beviljades vardera 4 riksdaler såsom skadestånd ur Jaktkassan för de kreatur som de genom vargar förlorat.

Protocoll hållet wid Extra Sockenstämman i Frödeyd den 27 Nov 1831

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 564

Om eldsvåda på torpet Lilla sandvik. Beviljades 50 riksdaler ur Brandstodskassan till Johannes Nilsson och dess hustru Stina Bengtsdotter och 10 riksdaler till pigan Maja Johannesdotter.

Protocoll hållet vid Extra Sockenstämman i Frödeyd d 1 Jan 1832

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 565

§1 Sven Johansson valdes till Klockare.

Protocoll hållet vid Allmän Valborgsmässo Sockenstämma d 28 Maj 1832

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 568

§10 Till kyrkväktare antogs förre klockare From emot ett arvode av kyrkogårdens begagnande till slåtter, 1 kaka bröd med sovel av varje matlag som han själv får uppbära, Varemot det åligger honom att ha vård om kyrkans portar och dörrar, tillse att sockenstugan eldas vartill av honom ved hugges. Låsa densamma när Gudstjänsten börjar, Stänga tornluckorna efter ringningen. Upphänga bårklädet till torkning när så behövs mm som till hans befattning hörer.

Protocoll hållet wid Michaëlsmässo Sockenstämma d 7 Oct 1832

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 572

§1 Anmäldes att rättare Karl Magnusson från Trishult antagits som arrendator av Trumpetarbostället i Äsprilla.

§2 Johannes Stam antagen som fiskare på Flathult.

§3 Anmäldes att en änka vid namn Lisa Stina Samuelsdotter en längre tid uppehållit sig i Esprilla Västergård för att vårda en gammal moder och då farhågor yttrats att förenämnda änka med tiden kunde bliva såsom församlingen tillhörig. Beslöts att hon före nästa mantalsskrivning skulle skaffa bevis att hon är skriven i Skepperstad, till vilken socken hon hörer.

§5 Till änkan Greta Svensdotter i Esprilla Norregård som genom rovdjur förlorat sin ko anordnades 4 riksdaler att av Jaktkassan utgå.

Meddelades att Magnus Håkansson i Ingaboda har förlorat djur på grund av vargen och att det varit brand i Holmeshult.

Protokoll hållet wid kyrkorådets sammanträde d 16 Jun 1833

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 579

Sedan flera enskilda föreställningar till Hemmansägaren Abraham Nilsson i Esprilla Norregård om en stilla och kristelig levnad i sitt hus varit fruktlösa och då han fortfarande är benägen på starka drycker nu så tilltagit att husfolk och grannar vid flera tillfällen blivit ofredade hade ordförande funnit sig föranlåten att till förenämnda dag inför kyrkorådet sammankalla Abraham Nilsson och dess hustru Greta Persdotter. Änkan Lisa Stina under Skepperstad och brukaren Johannes Svensson och dess hustru Greta Svensdotter vilka alla var närvarande.

Abrahams hustru framlade först sin klaga över mannens ofog och hårda förfarande varigenom hon varit nödgad övergiva sitt hus och söka hos anhöriga en tillflyktsort, men lovade bli hemma om han ville ändra sinne och uppförande.

Därnäst yttrade sig Abraham på ett sätt som vittnade om hans hårda hjärta och konstlade väsen. Han hade ingenting att förevita sin hustru. Nödgades erkänna att han stundom kärlekslöst behandlat henne men ansåg sig dock egenrättfärdigat bättre än henne och ville icke medgiva att han föfarit annorlunda än han bort.

De inkallade vittnena intygade var för sig att de allt för ofta funnit Abraham överlastad och i detta tillstånd så vettlös att han icke visste varken vad han talade eller gjorde. De hört mer än en gång hans eder och bannor samt huru han yttrat sig vara sinnad att själv avhända sig själv livet. Ävensom och sett honom i vredesmod överfalla hustrun med hugg och slag. Ehuru de måst tillägga att detta merendels skedde i hemlighet.

Därjämte yttrade de var för sig i den farhågan att han i sitt nuvarande tillstånd möjligen kunde skrida till sådant hot grannarna att både deras liv och hus var i fara.

Detta med vad mera andraget blivit, fann kyrkorådet tillräckligt om Abrahams okristliga förhållande varvid han förmanades att bättra sig. I vilket annat fall den världsliga lagen måste anlitas och kommer nu framtiden att utvisa vad denna varningsgraden medförer.

Uti supra                                             J Sandell

Uppläst och erkänt d. 23 april 1833

Måns Nilsson i Hultatorp, Jonas Nilsson i Fröset

Sven Hansson i Årset

Protokoll hållet wid Michaëlsmässo Sockenstämma d 6 Oct 1833

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 584

§4 Till odjuren förlorade kreatur i Holmeshult, Fredrik Nilsson i Torp, Peter Persson i Fröderyd och Johannes Svensson i Äsprilla.

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämman d 9 Febr 1834

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 589

§1 Anders Johansson från Vetlanda valdes till Sockenskomakare efter Olof Johansson (Anders bytte namn till Hultqvist)

Protokoll hållet wid Extra Sockenstämman i Fröderyd d 28 Dec 1834

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 597

§1 Gavs hjälp till Hultsjöbor som fått skörden förstörd av hagel.

Protokoll hållet vid Allmän Valborgsmässo Sockenstämma d 16 Maj 1836

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 605

§10 Fattighjälp beviljades bland andra: Karin i Äsprilla Kull, Sara i Äsprilla Kull och Johannes blinda son i Äsprilla.

Protokoll hållet vid Michaëlsmässo Sockenstämma d 2 Okt 1836

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 610

§6 Nämndeman var Johannes Rydell i Klev

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 11 Dec 1836

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 612

§1 Brand i Inglamåla

§3 Sockenskomakaren Anders Hultqvist sade upp sin tjänst.

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 5 Feb 1837

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 615

§1 Brand i bonigshuset hos Erik Larsson i Hultatorp Östergård. Orsak: En för nära väggen i köket inmurad brännvinspanna.

§7 Sven Magnus Johannesson i Esprilla Västergård valdes till Sexman efter Erik Larsson i Hultatorp

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 30 April 1837

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 621

§1 Nämndeman Johannes Rylander i Slageryd har begärt avsked. Till ny nämndeman valdes Johannes Andreasson, Huluboda.

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 4 Feb 1838

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 630

Ett svårt år.

§1 Socknens fattiga förbjöds att tigga i andra socknar.

§3 Inga utsocknes tiggare tillåts.

Protokoll hållet vid kyrkorådets sammanträde d 20 Maj 1839

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 645

Efter laglig kallelse kommo hemmansägaren Jan Gabrielsson och dess hustru Maria Persdotter i Fröderyd Södergård tillstädes för att emottaga ytterligare varning för deras kärlekslösa och oeniga samlevnad vilken efter deras eget vidgående och efter flera enskilda föreställningar räckt i 14 år.

Enligt grannar och trovärdiga personers intygande är mannen av falska drycker försvagad och går ofta under dryckenskapen våldsamt till väga inomhus. Kvinnan är av ett envist lynne och retar honom ofta till vrede. På denna grund ansåg kyrkorådet om skilsmässa dem emellan kunde ske, helst som ingen förbättring är att hoppas.

Åt ordföranden uppdrogs att nu under pågående ting anhålla om förmyndare samt utverka boskillnad för dessa makar så fort möjligt är.

Protokoll hållet vid Michaëlis Sockenstämma d 6 Oct 1839

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 646

§1 Anmäldes att korpral Asp intagit sin dotter med ett barn från Lannaskede

§3 Till sockenskomakare antogs drängen Peter Magnus Johannesson i Hultatorp vilken flera år gått församlingen tillhanda och hans skicklighet vitsordades.

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 22 dEC 1839

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 647

§1 Till ny nämndeman valdes Samuel Petersson Malm, Hörnebo

Protokoll hållet vid kyrkorådets sammanträde i Fröderyd d 2 Febr 1840

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 649

§1 I ändamål att bibringa en lyckligare sammanlevnad inom hemmansägaren Hans Johanssons hus i Esprilla Södergård voro idag kyrkorådets ledamöter tillstädes efter vederbörlig kallelse.

§2 Hans Johansson hade skriftligen anmält sjukdomsförfall för sin inställelse men hustrun Lisa Bengtsdotter, närvarande, beklagade sig över sin mans misshandling.

Redan första året av deras samlevnad som räckt i 17 år utmärkte sig ovilja och kallsinnighet å hans sida vilket i synnerhet utgjort i hans otidiga tillstånd.

Många gånger sade hon sig hava viljat rymma ur huset för att undgå hans överdåd vilka synes hava blivit större sedan han blivit satt under förmyndares vård och hon för att vara fredad måst nödsaka att hos sina föräldar  söka tillflyktsort. Stundom hon blivit överfallen med hugg och slag. Utkörd ur huset och en gång varit i fara för sitt liv då han tagit till bössan för att skjuta henne.

Bland vittnen som blivit kallade för att närvara och upplysa om förhållandet intygade hemmansägaren Anders Johansson i Äsprilla Norregård att han ofta blivit efterskickad mitt i nätterna för att styra våldsverkaren alltid funnit honom överlastad. Ofta måst taga bössan ifrån honom varmed han hotat göra skada och genom att taga varjehanda andra tillhyggen, varibland en gång en glödgad järnten för att måtta den mot den olyckliga hustrun. Vilken alltid tålig, aldrig gensnarig med att flykten söka rädda sig.

Brukaren Peter Magnusson och hans hustru Anna Magnidoter från Slageryd vilka båda tjänt i huset under tre år vittnade samma förhållande. De hade ofta hört den överdådige mannens okvädningar både mot hustrun och dess fader med eder och svordomar. Under dryckenskapen antasta henne för otrohet i äktenskapet. Under nätterna övade han vanligen detta ofog och blev intet av sig om dagarna. Aldrig hade de hört honom betyga ånger över sitt förhållande. Mitt i vintern hade hustrun måst fly till uthusen för att söka fristad.

Särskilt vittnade Peter Magnusson att han hört sin husbonde önska sin hustru på ett ställe där han osedd kunde skjuta henne i ihjäl.

Mot hustruns förhållande hade de inget att anmärka.

Pigan Maria Nilsdotter under Norrskog hade under förra året då hon tjänt hos Hans sett honom slå sin hustru flera gånger. Även efteråt varseblivit i spiselmuren ett skott som riktats mot hustrun. Blev lyckligen avväpnad genom gårdsmannen Hans Bengtssons rådighet. Hon sade och att när en bössa blivit honom fråntagen har han genast ställt sig en annan.

Torparen Johannes Svensson under Äsprilla hade ibland annat en söndagsafton sett märken av den i frågan varande mannens överdåd nämligen avskrivet här m.m hört honom yttra sig vilja rensa ruset och mera sådant som tillkänna hans vilda sinne.

Av dessa vittnesmål upplyses att dryckenskap är hela orsaken till Hans Johanssons olyckliga våldsamhet mot hustrun och så länge den fortfar hon icke vågar flytta till honom vartill hon ej yttrar  någon benägenhet enär han ändrar sitt sinne och utlovar bättring.

För övrigt kunde inte kyrkorådet idag intet vidare göra innan nästa söndag då Hans Johansson skulle ånyo kallas till inställelse, även som de vittnen han kunde finna för gott medhava till urskuldande.

Söndagen därpå var åter kyrkorådet tillstädes varvid Hans Johansson närvarande. Erkände med ånger sina förvillelser och lovade bättring.

Sedan beslöts att han skulle sättas på en månads prov och på det utrönas må om bättring skulle visa sig och att hustrun skulle återflytta till honom.

Skulle framledes visa sig att ingen sämja är att förvänta och att kyrkorådets maning varit förgäves står målet öppet att vidare fullföljas enligt kyrkoordningens föreskrifter.

Protokoll hållet vid Allmän Valborgsmässo Sockenstämma d 18 Maj 1840

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 653

§9 Till Sockenskolmästare antogs Orgelnisteleven Johannes Essén. Vars skicklighet i barnaundervisning är både känd och beprövad.

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämman d 9 Aug 1840

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 658

Brand i Backstuga under Holmeshult.

Protokoll hållet vid Michaëlsmässo Sockenstämma d 18 Oct 1840

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 660

§2 Hagelskada på skörd i Ljunganäs. Flera fick hjälp med säd (bl.a. Sven Jonasson).

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 21 Febr 1841

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 664

§2 Johannes Petersson, Hökhult valdes till fjärdingsman.

Protokoll hållet vid Michaëlsmässo Sockenstämma d 3 Oct 1841

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 670

§5 Till Dödgrävare valdes Samuel i Fattigstugan.

Protokoll hållet vid Michaëlis Sockenstämma d 2 Oct 1842

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 678

§5 Anmäldes att Jonas Grönlunds under Holmeshult obarmhärtiga förfarande varigenom hustrun och barn under hans frånvaro en längre tid lämnats utan tillsyn och vård och bör han i händelse av ett fortsatt förhållande till ansvar ställas.

Protokoll hållet vid Allmän Michaëlis Stämma d 15 Oct 1843

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 691

§4 Till Sockenskomakare antogs Johan Rolf från Myresjö.

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 4 Febr 1844

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 696

Med anledning av kunglig förordning om Sockennämnder på landet av den 29.8.1843 valdes till ordförande i denna församlingsnämnd H kammarherre C v Schmitterlöv på Holmeshult.

Till ledamöter Samuel Malm Hörnebo, Kapten Bergengren på Flathult, Johannes Jonsson i Torp, Jonas Lindqvist i Årset, Johannes Isaksson i Hökhult, Johannes Bredberg i Ljunganäs och Peter Persson i Fröderyd.

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 13 Apr 1845

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 706

§1 Antogs seminarieeleven Johan Fröderberg till skollärare.

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 20 Jun 1847

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 729

§2 Valdes kyrkobyggnadskommitte.

I kommitten ingick: Jonas Sandell,ordförande, samt Erik Larsson, Hultatorp, Johannes Bredberg, Ljunganäs, Jonas Lindqvist, Årset, Anders Petersson, Hökhult, Anders Magnussoon, Kallsjö, Anders Fröderberg, Ingaboda, Jonas Hansson, Hörnebo och Peter Jonasson, Angseboda.

Anm: Debatt hade pågått i flera år om var en ny kyrka skulle placeras. Kallsjö och Fredriksberg var motförslagen.

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 22 Aug 1847

Källa: Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847) sid 731

Valdes nya ledamöter  i Sockennämnden:

 • Ordförande Peter Månsson, Hultatorp
 • Några kvarstod andra omvaldes.

Anm: Se 4.2.1844

Avskrift

Lars-Åke Andersson, Landsbro

Har du synpunkter?

Har du kommentarer, synpunkter eller vet mer? I så fall kontakta:

 • Thomas Lindgren (redaktör): thomas.lindgren65@gmail.com

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *