Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1848-1862

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1848-1862

Nedan följer valda utdrag av Fröderyds sockenstämmoprotokoll 1848-1862, det vill säga volymen Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862). Alla stämmor är upptagna, men alla innehåller inte utdrag.

Sockenstämman uppkom sannolikt samtidigt med bildandet av de första socknarna. De tidiga sockenstämmorna fattade beslut om underhållet av kyrkan och förvaltningen av dess tillgångar. Vid Uppsala möte 1593 restes krav på skärpt tillsyn över församlingslivet. Detta blev början för sockenrättsskipningen, som sedan utvecklades under 1600-talet, bland annat genom införandet av sexmän. Genom riksdagsbeslut fastslogs att befolkningen skulle vara med och döma syndarna. I 1650 års prästprivilegier fastslogs att prästerskapet skulle ställa dem inför rätta som på olika sätt förbrutit sig mot Guds bud.

Efter en resolution 1684 lades mål om förmyndarskap, testamenten, tvister om bänkrum och gravställen, oljud, trätor och slagsmål i kyrkan samt eder och sabbatsbrott helt under världslig domstol. Genom 1686 års kyrkolag begränsades kyrkans rättsskipning ytterligare. I 1723 års prästprivilegier sades att sockenstämma skulle hållas två gånger om året, efter kallelse av kyrkoherden, som även fungerade som ordförande och skrev protokoll. [Källa: Wikipedia]

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 8 Jan 1848

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 1

§1 Upplästes förslag till byggande av Sockenstuga och Skolhus.

§4 Till Nämndeman valdes Peter Månsson, Hultatorp.

Protokoll hållet vid Allmän Valborgsmässo Sockenstämma d 11 Maj 1848

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 2

§2 Valdes byggnadskommitté för skolhus samt skolstyrelse.

§3 Till Sexman valdes Hans Bengtsson, Äsprilla.

Protokoll hållet vid kyrkorådets sammanträde d 14 Jan 1849

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 6

Kyrkorådet hade möte om kärlekslös samlevnad mellan Peter Säll och Maria Andersdotter.

Protokoll hållet vid Allmän Sockenstämma d 10 Maj 1850

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 16

§7 Med anledning av Sockennämndens hemställan beslöts

1:o att Fattigstugan framledes ska försvinna och att de som på sina ägor hava eller intaga medellösa personer skola i främsta rummet förse dem med arbete mot skälig betalning samt på ålderdomen förse dem med husrum varemot församlingen åtog sig efter författningen gemensamt bidraga till allt övrigt underhåll.

2:o att hädanefter vid skattskrivning ingen får fattas i änden på socknen utan bör där han bor och sig uppehålla i mantalslängden upptagas.

§8 Klevsmålaflickan Johanna Lovisa Johannisdotter bortaccorderades till sin förutvarande fostermor i Solberga socken på tre års tid för 20 sk banco. Majas son, Johan under Hökhult beviljades i lärohjälp 3 skilling. Lotta Fritz till Brunnsdrickning 2 sk. Kristoffer under Notteberg i stughjälp 4 skilling. Stam under Flathult för hushyra 2 skilling

§9 Vansinnige drängen Johan Ström beviljades intagning på Vadstena Hospital.

Protokoll hållet vid Allmän Ordinarie Höststämma d 29 Oct 1850

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 20

§5 Johannes Stam under Flathult fick klädeshjälp från Fattigkassan.

§6 Sven Johannesson, Äsprilla Västergård valdes till ordförande i Sockennämnden.

§7 Sven Johansson Fridlund, Fröset Södergård valdes till Sockenskräddare efter Peter Odin.

§8 Johan Petersson, Hörnebo valdes till Fjärdingsman efter Peter Johannesson, Hökhult.

Protokoll hållet vid Allmän Sockenstämma med Fröderyd Församling d 2 Mars 1851

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 21

§1 Ynglingen Sven Svensson, Äsprilla Västergård som studerar befriades från mantal. Soldaten August likaså eftersom han är i kronans tjänst.

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 27 April 1851

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 23

2 sidor i protokollsboken (23 och 24) handlar om bygget av ny kyrka.

Följande kassor fanns 1851:

 • Kyrkokassan
 • Gamla Brandstodskassan
 • Skolkassan
 • Nya Brandstodskassan
 • Fattigkassan
 • Jaktkassan

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 14 Sept 1851

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 30

§1 Sedan fattiga pigan Maja Jonasdotter från backstugan Kullen under Äsprilla Östergård avlidit hade Hemmansägaren Sven Petersson anmält att han ej längre vill i denna stuga inhysa den avlidnas tvenne utfattiga systrar. Men anledning därav anmodades ordföranden i Sockennämnden att söka få dessa personer inaccorderade på tjänligt ställe varemot församlingen lovade nödig vedband.

Skulle detta icke lyckas förmodades det att bemälde husbonde som under en mängd av år haft dem på sina ägor av kristlig barmhärtighet och emot erbjuden vedergällning skulle på deras ålderdom icke neka dem husbärgning helst deras ansågs ej kunna bliva så många hvadan beslöts att stugan vari de bo skulle reperas på Fattigkassans bekostnad.

Hade husbonden däremot något att invända stod honom öppet att i laga väg söka avhysning.

Varefter församlingen ville i ämnet fatta ytterligare beslut.

Att flytta dem till Fattighuset som redan är överbefolkad strider mot tidigare Sockenstämmobeslut

Protokoll hållet vid Ordinarie Höststämma d 26 Oct 1851

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 31

§4 Enligt Sockennämndens förslag beviljades till Carl i Hvitaberg 4 riksdaler banko i skadeersättning för ett förlorat ungkreatur.

Protokoll hållet vid Allmän Valborgsmässo Sockenstämma d 13 Maj 1852

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 37

§1 Till Sexman utsågs Johannes Petersson, Äsprilla Norregård.

Protokoll hållet vid Allmän Sockenstämma d 27 Oct 1852

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 40

§3 Till ledamot i Sockennämnden valdes Jonas Peter Andersson, Äsprilla Norregård.

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 28 Nov 1852

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 42

§2 Beviljades ersättning till brandskadade Soldattorpet 27 under Årset.

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 24 Apr 1853

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 43

§1 Till ny nämndeman för Fröderyd-Bäckaby valdes Nils Månsson, Årset Lillegård han ersatte Anders Johansson, Hättebo.

Protokoll hållet vid Valborgsmässo Sockenstämma d 6 Maj 1853

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 44

§1 Samuel Svensson, Äsprilla Södergård valdes till Överskallfogde. Anders Samuelsson, Äsprilla Östergård valdes till Skallfogde. Till Brandrotemästare valdes Nils Persson, Äsprilla Norregård.

§3 Brandskadade Sven Kristiansson under Holmeshult beviljades understöd af nya Brandstodskassan Skilling Banco 14.

Protokoll hållet vid Extra Sockenstämma d 6 Sept 1853

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 49

§1 Till Fjärdingsman valdes Anders Nyman, Hökhult Södergård. Årslön 20 Rd.

Protokoll hållet vid Allmän Höststämma d 26 Oct 1853

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 50

§3 Samuel Svensson, Äsprilla Södergård valdes till ledamot i Sockennämnden och ledamot i Undersökningsnämnden.

§4 Den flera gånger överklagade oseden av lekstugor, där ungdomar förer ett oskickligt leverne föranlät församlingen att stadga ett vite av 3 Rd 16 sk banko för den som upplåter sina hus till dylika sammankomster samt 16 sk. till var och en som besöker dem.

Sockennämndens ledamöter i var rote bör tillse att nämnda osed ej främjas och anmäla förhållande om överträdelser sker.

Protokoll hållet wid Allmän Valborgsmässo d 12 Maj 1854

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 54

§9 Skomakardrängen Johannes och en Jönsa Stina i Äsprilla anmäldes för ett otuktigt leverne varför de enskilt bör varnas och i händelse av fortfarande osedlighet inför Kyrkorådet tilltalas.

Protokoll hållet vid Allmän Ordinarie Höststämma d 25 Oct 1854

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 56

§8 Karl i Högelycke som en längre tid förrättat kyrkväktartjänsten, antogs att än vidare att dermed fortfara emot en lön af 10 riksdaler 32 skilling, 1 kappe korn och 1 kappe havre (tror att måttet ska var kappe). Deraf penningarna erlägges vid husförhören i sammanhang med klockarens lön och säden vid någon af Fattigdelningarna af fattigsammanskottet. Hans åliggande blir att hafva tillsyn vid alla samman- och efterringningar. Hålla båda mellandörrarna stängda från Gudstjänstens början till dess slut. Förvara nycklarna till Sockenstugan, Vedkontor samt för övrigt pliktmässigt betjäna med vad som hans befattning hörer.

Protokoll hållet vid sammanträdet d 6 Nov 1854

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 58

§2 Stolindelning/Bänkindelning i nya kyrkan

§3 Ny roteindelning Fröset och Ljunganäs delades till två rotar. Äsprilla blev egen rote. Fröderyd-Hultatorp fortsätter som gemensam.

§7 Så som ordningsmål stadgades att vid Nattvardsgång bör ingen rangordning äga rum. Ståndspersoner och allmoge må på en gång framträda utan att vänta på varandra. Likaledes bör stora kyrkdörren ej öppnas sedan altartjänsten är börjad, psalmen är sjungen på slutet bör kyrkväktaren tillse att inget oljud genom hårt gående på torntrappan störer förättningen vid kyrktagningar.

Protokoll hållet vid extra Sockenstämma d 18 Mars 1855

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 62

§1 Avskedade soldaten Wik, Äsprilla befriades från mantalsskrivning.

Protokoll hållet vid Allmän Ordinarie Valborgsmässo Sockenstämma d 10 Maj 1855

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 63

§2 Till Sexman valdes Anders Samuelsson, Äsprilla Östergård.

Protokoll hållet vid Ordinarie Höststämma d 17 Okt 1855

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 67

§3 Till ny Fjärdingsman valdes Anders Svensson, Röshult.

Protokoll hållet vid Allmän Valborgsmässo Sockenstämma d 6 Maj 1856

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 71

§4 Till ny nämndeman valdes Peter Magnus Johansson i Röshult.

Protokoll hållet vid Allmän Höststämma d 22 Oct 1856

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 73

§4 Till Fjärdingsman valdes Karl Rundbom, Hökhult.

§7 Till husbärgning för Vackers änka bestämdes 1 skäppa korn 2 skäppor havre åt mågen i Vestratorp (Ljunganäs). Däremot ansågs Lindström under Hökhult som arbetsför kunna själv bidraga något till sina barns underhåll, vilka redan hava ett ansenligt understöd.

§9 Beviljades Trädgårdsmästare Holm under Ljunganäs av Fattigkassan 1/2 tunna råg årligen under 10 år emot det åliggande att nu i höst anskaffa, sätt och vårda telningar av ädlare träd omkring kyrkogården den församlingen inköper och till stället befodrar.

Anm: Senare beslöts att plantera 50 lönnar.

Protokoll hållet vid Allmän Höststämma d 27 Oct 1857

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 79

§3 Anders Svensson, Äsprilla Östergård invaldes i Fattigstyrelsen.

§4 Utackorderades de som bodde i Fattigstugan.

§5 Beslöts att fattighuset skulle försäljas på auktion.

§8 Ny Fjärdingsman Johannes Petersson, Ljunganäs Södergård.

Protokoll hållit vid Extra Sockenstämma d 7 Febr 1858

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 80

§1 I angående till förhöjda priset vid Hospital tillfrågades församlingen om de ville bliva vid det redan fattade beslutet om sinnessjuka drängen och fattighjonet Peter Jönssons inlösande å Hospitalet i Vadstena. Och voro alla ense om att ingen ville emottaga honom här hemma för billigare pris. De redan vidtagna åtgärderna för Peter Jönssons inlösande på Hospitalet borde fullföljas.

Protokoll hållit vid Allmän Valborgsmässo Sockenstämma d 11 Maj 1858

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 82

§2 Till nya Sexmän valdes Anders Nilsson, Klef, Johan Petersson, Äsprilla Norregård, Johan Johansson, Årset Lillegård och Johan Svensson, Fröset Södergård.

Brandmästare Johannes Bredberg, Ljunganäs Korpralsgård, Johan Olsson, Fröset Västergård och Johannes Magnusson, Angseboda.

Skolkassör Hans Bengtsson, Äsprilla Södergård

Protokoll hållit vid lagligen utlyst extra Sockenstämma d 15 Augusti 1858

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 83

Protokoll hållit vid lagligen utlyst extra Sockenstämma d 5 September 1858

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 85

Protokoll hållit vid Allmän Höststämma d 1 Nov 1858

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 86

§3 Till ordförande i Fattigvårdsstyrelsen valdes J. Bredberg i Ljunganäs samt till ledamöter Johan Frid, Årset, Johannes Johansson, Kallsjö och Johan Andersson, Ingaboda.

Till Fjärdingsman utsågs Samuel Svensson, Äsprilla Södergård mot 1 Rd  av varje helt förmedlat hemman i ersättning.

§5 Hustrun Lena, som underhålles på socknen får på begäran stanna 2 dagar på varje 1/4 hemman i stället för en för att slippa så täta byten.

Noterades att Nils Månsson i Årset är nämndeman.

Protokoll hållit extra sockenstämma med Fröderyd församling den 14 Nov 1858

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 88

Protokoll hållit vid lagligen utlyst extra Sockenstämma d 27 Febr 1859

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 90

§5 Peter Andersson under Näs beviljades av Fattigkassan till stughjälp 5 Rd att uppbäras av Johan Andersson i Torp. Till Anna Stina på Dalen under Holmeshult beviljades likaledes av Fattigkassan 2 Rd för att söka läkarhjälp för sina ögon.

Protokoll hållit vid Allmän Valborgsmässo Sockenstämma d 5 Maj 1859

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 91

§2 Som nya Sexmän valdes Anders Isaksson, Hökhult Assaregård, Johan Samuelsson, Hörnebo, Johannes Månsson, Näs och Samuel Petersson, Hultatorp.

§5 Om insamling av medel för uppförande av Minnesvård på Utmeland i Dalarna över kung Gustav I. Beslöts att Sexmännen mottager frivilliga bidrag till detta vackra ändamål.

§9 Till Frans änka under Hökhult beviljades 1/2 spann fattigsäd att genast uppbära.

Peter Danielsson hushåll från Fredriksberg beviljas, då han i höst lämnat lämnat sin innehavande bostad, bidrag till hushyra i likhet med övriga fattighjon.

Om fattigkassan

Beslöts att frivilliga sammanskott bör ske vid Bröllop och Begravningar.

Protokoll hållit vid Allmän HösteStämma d 9 Nov 1859

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 94

§3 Samuel Svensson, Äsprilla och Anders Samuelsson, Flathult är Fjärdingsmän.

Sockennämnd: Peter Nilsson, Ljunganäs Södergård, Hans Bengtsson, Äsprilla Södergård, Carl Rundbom, Hökhult, Johannes Månsson, Stora Angseboda, Johan Petersson, Notteberg

Protokoll hållit vid lagligen utlyst Valborgsmässo Sockenstämma d 22 Maj 1860

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 95

Brandstodsmästare Johannes Petersson, Äsprilla Norregård

Protokoll hållit extra Socknestämma med Fröderyd Församling d 19 Aug 1860

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 97

Protokoll hållit vid Allmän Michaeli SockneStämma med Fröderyds församling d 22e October 1860

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 97

Nya Fjärdingsmän: Sven Johannesson, Gärdeskvarn och Peter Magnus Johannesson, Röshult.

§5 Som Fattighjonet Daniel Johannesson Asp dels lider av fallandesot och dels sinnessvaghet att han svårligen kan vårdas hemma. Så beslöt församlingen att söka få in honom på provkur å Hospitalet i Växjö.

§6 Då det icke ansågs behövligt att till varje söndag städa kyrkan beslöt församlingen att kyrkan skall städas till varje Nattvardsgång och till Högtidsdagarna men då med mera noggrannhet och även uti stolarna. Varefter dammet bör väl borttagas på Predikstolen, altaret och stolbräderna.

Protokoll hållit Extra Socknestämma med Fröderyd Församling d 16 Dec 1860

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 98

Protokoll hållit vid Allmän Valborgsmässo socknestämma med Fröderyd Församling d 21 Maji 1861

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 98

§2 Följande förtroendesysslor ombyttes: Kyrkvärd Samuel Petersson, Fröderyd Norregård i stället för Peter Hultgren, Hultatorp som varit i sex år.

Förvaltare av Byggnadskassan Samuel Svensson, Äsprilla Södergård

Sexmän Johannes Månsson, Fröset Södergård för Fröset rote, Peter Jonasson, Årset för Årset rote, Johannes Svensson, Torp för Kallsjö tote, Johannes Samuelsson, Huluboda för Huluboda rote och Frans August Johansson, Hökhult Assaregård för Hökhult rote.

§4 beslöts att Orgel skall byggas och som är värdig Herrens tempel

§5 Med anledning av väckt fråga om antagandet av Barnmorska för Pastoratet utsågs Peter Jonasson i Lilla Angseboda att såsom församlingens ombud infinna sig vid sockestämma i Ramkvilla den 27:de dennes för att med det övriga pastoratets ombud rådgöra och besluta

§7 Lästiden i Folkskolan beslutades till 8 månader.

§8 Peter Isaksson i Årset åtog sig att i tjänst antaga Jonas Stam då hans tjänst i Äsprilla upphör.

§9 Vidare anmäldes att Jaen Håkansson på Nyanäs under Hultatorp och Johan Jonasson under Angseboda vardera förlorat sin enda ko vadan församlingen medgav att de må få besöka de bättre lottade församlingsladamöterna för att erhålla något understöd.

§10 Pastor som hade sig väl bekant att brännvin icke begagnas i ganska många hus inom församlingen tillkännagav den önskan att trakterandet med Brännvinvin måste alldeles försvinna vid offentliga tillfällen och sammankomster.

Församlingens ledamöter delade denna åsikt och har man således den förhoppningen att på instundande Husförhör och andra sammankomster spritdrycker inte må finnas eller erbjudas.

Om städning av kyrkan

Det var Fattighjonen som skulle städa kyrkan. De som inte fullgjorde sin plikt fick avdrag på fattighjälpen.

Efter varje städning avtorkas dammet i fönstren, på stolsbrädorna och hatthyllorna,

När kyrka strös med ris till högtider bör den till följande söndag renstädas.

Protokoll d 24 Juni 1861

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 100

Protokoll hållit wid allmän Socknestämma med Fröderyd församling d 9 Juni 1861

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 100

Protokoll hållit wid Extra Socknestämma med Fröderyd församling d 28 Juli 1861

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 101

Protokoll hållit wid Extra Socknestämma med Fröderyd församling d 29 Sept 1861

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 101

Protokoll hållit vid ordinarie Michaeli Socknestämma med Fröderyd församling d 21 Oct 1861

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 101

Nytt möte om Barnmorsketjänsten

Protokoll hållit wid Extra Socknestämma med Fröderyd Församling d 24 November 1861

På begäran av Bäckaby socken att om drängen Johan Fröderberg från Fröderyd får bosätta sig och skrivas inom Bäckaby så åtog sig Fröderyd församling att för hans enskilda person försörja honom om han i framtiden skulle komma i behov av fattigvård men avsäger sig att lämna något understöd för hans tillernade hustru och barn.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 102

Protokoll hållit wid Extra Socknestämma med Fröderyd Församling d 22 Dec 1861

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 103

Protokoll hållit wid allmän behörigen Utlyst Socknestämma med Fröderyd Församling d 19 Januari 1862

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 103

Protokoll hållit vid Allmän Valborgsmässo Socknestämma med Fröderyd Församling d 20 Maji 1862

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 104

§2 Peter Jonasson Lilla Angseboda avgår efter flera år som kyrkvärd

Anders Samuelsson, Flathult valdes i hans ställe

Sexmän för

Årset rote Sven Johannesson, Gärdeskvarn, Holmeshult rote Samuel Petersson, Notteryd, Kyrkoroten Nils Eriksson, Hultatorp

§6 Sexmännen uppmanades att tillse om det finns fler hundar än de som skattas för.

Protokoll hållit vid Allmän Socknestämma med Fröderyd Församling d 27 Juli 1862

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 105

Protokoll hållit vid Allmän Michaeli Socknestämma med Fröderyds församling d 14 Octobr 1862

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 106

§3 Beslutade församlingen att Sofia Linds stuga under Huluboda skall genom Fattigvårdsstyrelsens försorg repareras så fort det kan.

§6 Då den nya Kommunstyrelsen börjar 1.1.1863 valdes till ordförande i KommunalstämmanHerr disponent C Aspegren i Fredriksberg och till vice ordförande Jonas Lindqvist, Årset

Till ledamöter i kommunalnämnden valdes:

 • För Äsprilla och Kyrkoroten Samuel Svensson, Äsprilla
 • För Ljunganäs och Fröset rote Johan Johannesson, Ljunganäs Korpralsgård
 • För Hökhult rote Anders Isaksson, Hökhult Assaregård
 • För Årset rote Car Petersson, Årset Södergård
 • För Kallsjö rote Johan Johannsson, Torp
 • För Huluboda rote Peter Magnus Johannesson, Röshult
 • För Holmeshult rote Johannes Andersson, Notteryd
 • För Västra roten Peter Jonasson, Lilla Angseboda

§8 Som Carl på Prästholmen i sin fattigdom genom olyckshändelse förlorat sin enda ko beviljade församlingen honom 1 Rd på varje hemman samt 6 shilling av varje torp som har ko.

Och bestämdes att den torpare som undandrager sig sådant bidrag intet understöd har att vänta om olyckan skulle drabba hans kreatur.

§10 Till fjärdingsmän valdes Samuel Larsson, Hökhult och Johan Petersson, Angseboda.

Protokoll hållit vid Extra Socknestämma med Fröderyd Församling d 9 November 1862

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 107

Protokoll hållit vid Extra Socknestämma wid Fröderyd Församling d 7 December 1862

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 108

§3 Genom Sexmännen ska insamling av frivilliga gåvo till Finland göras. Där råder missväxt och svår hungersnöd.

Avskrift

Lars-Åke Andersson, Landsbro

Har du synpunkter?

Har du kommentarer, synpunkter eller vet mer? I så fall kontakta:

 • Thomas Lindgren (redaktör): thomas.lindgren65@gmail.com

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *