Fröderyds Kyrkostämmoprotokoll 1863-1897

Fröderyds Kyrkostämmoprotokoll 1863-1897

Nedan följer valda utdrag av Fröderyds sockenstämmoprotokoll 1863-1897. Alla stämmor är inte upptagna. Några protokoll inkluderar även skolfrågor.

Från den 1 januari 1863 delades det lokala ansvaret mellan den nyinstiftade Borgerliga kommunen och kyrkan. På kyrkans lott låg dock fortfarande ansvaret för skolan kvar. I Kyrkorådet och Skolrådet ingick samma personer med Kyrkoherden som ordförande.

 

Protokoll hållit vid Allmän Kyrkostämma med Fröderyd församling d 1 Februari 1863

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 109

Protokoll hållit vid Allmän Valborgsmässo Socknestämma med Fröderyd Församling d 5 Maji 1863

§2 Lönen till den blivande organisten och klockaren bestämdes till 3 fot spannmål (kubik. anm.) hälften råg och hälften korn från varje hemman.

Av detta ska 2/3 tunna spannmål lämnas till gamle klockaren Sven Johansson så länge han lever.

§4 Kyrkans mad vid Ljunganäs utarrenderades till Anders Frans.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 109

Protokoll hållit vid Ordinarie Kyrkostämma med Fröderyd Församling d 27 December 1863

§3 Till Orgeltrampare utsågs Carl Hansson i Amnabro.
Anm: Han var tidigare Kyrkväktare.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 110

Protokoll hållit vid Allmän behörigen utlyst Kyrkostämma med Fröderyd Församling d 21 Februari 1864

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 111

Protokoll hållit vid Allmän Extra Kyrkostämma med Fröderyd Församling d 18 Mars 1864

§3 Till ny orgeltrampare utsågs Johan Gustav Lindström under Hökhult Södergård.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 112

Vid Socknestämma den 21 Mars 1864

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 113

Protokoll hållit vid Allmän Extra Kyrkostämma med Fröderyd församlings Kyrkoråds sammanträde d 24 April 1864

§3 Det är heller inte obekant att på några trakter inom församlingen ungdomar samlar sig till så kallade lekstugor och till och med olovandes ingå och hålla sina syndiga nöjen i hus där husbonden och matmodern äro borta. Att sådant skall verka menligt på det uppväxande släktet och att föräldrar på sådant sätt ska få sorgebarn i stället för glädjebarn är lätt att inse. Kyrkorådet anser därför såsom helig plikt att uppmana församlingens ledamöter i allmänhet och husmän i synnerhet att var och inom sin krets verka för ordning och kristliga förhållande. Att det måtte bliva ett stilla och Gudligt leverne såsom kristna anstår i Gudsfruktan och ärlighet.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 113

Protokoll hållit vid Allmän Behörigen utlyst Maji Stämma med Fröderyds församling d 22 Maji 1864

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 114

Protokoll hållit vid Ordinarie Kyrkostämma med Fröderyd Församling d 6te December 1864

§2 Beslutade församlingen att skollärarens planteringsland söder om skolhuset skall användas för att undervisa skolbarnen i trädplantering.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 115

Protokoll hållit vid Allmän Wahlborgsmässo Kyrkostämma med Fröderyds församling d 18 Maji 1865

§5 Åt Kyrkvärden Samuel Petersson, Fröderyd uppdrogs att den gamla Fattigbössan borttaga genast och försälja på auktion ävensom likvagnen.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 116

Protokoll hållit vid Extra Kyrkostämma med Fröderyd församling d 20 Aug 1865

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 117

Protokoll hållit vid Ordinarie Kyrkostämma med Fröderyds församling d 12 December 1865

§3 Beslöts efter att fråga väckts om att pastoratets rödfärgsgryta inte ska försäljas men kan uthyras för 2 Rd/år. Detta ombesörjes av Johan Andersson, Amnabro.

§5 Efterlystes vistelseorten för Sven Magnus Johannesson, Ljunganäs Södergård. Han har för flera år sedan gått bort från hustru och barn och har sedan inte varit inom församlingen och inte heller på två år sports av.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 118

Protokoll hållit wid Extra Kyrkostämma med Fröderyds församling d 31 December 1865

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 119

Protokoll hållit vid Extra Kyrkostämma med Fröderyds församling d 8 Januari 1866

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 120

Protokoll hållit vid Ordinarie Vahlborgsmäss Kyrkostämma med Fröderyds församling d 28 Maji 1866

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 120

Protokoll hållit vid Extra Kyrkostämma med Fröderyds församling d 23 September 1866

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 121

Protokoll hållit vid Extra Kyrkostämma med Fröderyds, Bäckabys och Ramqvillass Församlingar i Fröderyd Soknestuga d 7 Nov 1866

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 121

Protokoll hållit vid Allmän Kyrkostämma med Fröderyds församling d 16 December 1866

§2 Valdes Johannes Petersson i Fröderyd Södergård till Kyrkvärd efter Samuel Svensson, dito Norregård.
Till ledamot i kyrko- och skolrådet efter Sven Johannesson, Äsprilla valdes Samuel Svensson, Äsprilla. Istället för Jonas Larsson, Hökhult Andersgård valdes Samuel Larsson Hökhult Assaregård.
Till Skolkasseförvaltare valdes i stället för Sven Isaksson, Fröderyd Bengt Lindqvist, Årset.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 122

Protokoll hållit vid Ordinarie Vahlborgsmässo Kyrkostämma med Fröderyds församling d 28 Maji 1867

§2 Herr Grosshandlare C O Berg i Stockholm och hans fru Carolina Sandell hade på sin vigseldag den 21 maj skänkt till Fröderyd kyrka en dyrbar kalkduk vilken vid stämman förevistes och förklarade sig församlingsledamöterna sin hjärtliga tacksägelse för denna vackra gåva.

§6 Att städa kyrkan så ofta behövligt är samt en gång om året skura kyrkan uppdrogs åt Sofia Nygren och Anna Lindberg mot 4 kannor havre för varje städning då tillsägelse sker.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 123

Protokoll hållit vid Extra Kyrkostämma d 2 Juni 1867

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 123

Protokoll hållit wid Extra Kyrkostämma med Fröderyd Församling d 25 Aug 1867

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 124

Protokoll hållit vid Ordinarie Kyrkostämma med Fröderyd församling d 3 November 1867

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 125

Protocoll hållit wid Ordinarie Wahlborgsmässe Kyrkostämma med Fröderyds församling d 19 Maji 1868

§4 Peter Magnus Johannesson i Röshult valdes till ledamot i Kyrko- och Skolrådet.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 126

Protokoll hållit vid Ordinarie Kyrkostämma med Fröderyd församling d 1 November 1871

§8 Nils Eriksson, Hultatorp valdes till skolkassör efter Bengt Lindqvist, Årset.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 133

Protokoll fördt wid Ordinarie Kyrkostämma med Fröderyd förs 28/12 1871

§3 Till småskolelärarinna antogs Johanna Asp, Äsprilla med de lönevilkor som i protokoll af den 1.11 detta år finns bestämda och med förbehåll att hon under nästkommande sommar begagnar någon läroanstalt för småskolelärarinnor. Ordföranden lade några förmaningar lärarinnan på hjärtat vikten av hennes dyra kall.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 137

Protokoll fördt wid Ordinarie Kyrkostämma med Fröderyd församling 2 Okt 1872

§3 Småskolelärarinnans lön: (årslön) Utgå med 150 Rd. Därav utgör:

 1. Husrum           20 Rd
 2. Ved                  30 Rd
 3. Ljus                  3 Rd
 4. Föda                22 Rd
 5. Summa            75 Rd

§4 Församlingen är villig att sända en häst från varje förmedlat hemman för att hitforsla Prosten Peterssons husgeråd under instundande vinter och vår. Åt kyrkvärden Johannes Petersson i Fröderyd uppdrogs att uppbuda hästarna när herr prosten tillsäger.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 140

Protokoll fördt wid Ordinarie Kyrkostämma med Fröderyd församling den 17 Dec 1872

§4 Till småskolelärarinnor valdes Lovisa Jonsson och Johanna Asp med samma lönevillkor som tidigare.
Anm: Lärarinnorna anställdes uppenbarligen bara på ett år i taget eftersom detta beslut återkommer årligen under lång tid framöver.

§6 Herr Patron Carlsson åtog sig att under instundande Julotta upplysa kyrkan och sockenstugan med stearinljus mot en avgift utav kyrkokassan av 28 Rd (verkar mycket. Anm.) samt rättighet att på 3:e dag jul återfå överblivna ljusstumpar.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 142

Protokoll hållit wid tredje ordinarie Kyrkostämma i Fröderyd den 10 December 1873

§5 De nuvarande småskolelärarinnorna antogs även för det kommande året med samma åtagande och löneförmåner som detta år. Undervisar i var sitt distrikt. Johana Asp i det norra och Lovisa Jonsson i det södra.

Södra distriktet är Flathult, Angseboda, Huluboda, Holmeshult och Kallsjö

Norra distriktet är Ljunganäs, Hökhult, Fröset, Fröderyd, Äsprilla

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 157

Protokoll fördt vid ordinarie Kyrkostämma med Fröderyd den 14 December 1874

§4 Vid fastställning av småskolelärarinnornas antagande för nästa år anmälde Johanna Asp genom sitt ombud Anders Petersson i Fröderyd att hon begärde entledigande från  befattningen såsom lärarinna såvida ej församlingen ej fann sig vid att höja den för kommande året bestämda lönen. Och då församlingen av förut andragna skäl icke för nästa år är betänkt på någon löneförhöjning kommer denna plats att med annan person att tillsättas.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 177

Protokoll fördt vid ordinarie Kyrkostämma med Fröderyd den 16 December 1875

§2 Peter Magnus Johannesson, Röshult avgår ur kyrko- och skolrådet på egen begäran efter 15 år. Efterträddes av Johannes Samuelsson, Huluboda.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 185

Protokoll vid ordinarie Kyrkostämma i Fröderyd den 25 Oktober 1880

§1 Utgiftsstat och Inkomststat för skolrådet för 1881

Utgifter

Skollärare Holmqvist spannmål och kontant   500
Skollärare Lundén                                            600
Kofodser till båda                                             156
Lärarinnan Anna Molin, lön                              200
Pensionsavgift                                                  90
Gamle klockaren, lön                                       16
Jordlega                                                            9
Sannolikt underskott                                        40
Oförutsett                                                         30:33

Inkomster

Statsbidrag                                                       333:33
Personlig avgift 370 män à 50 öre                   185
340 kvinnor à 30 öre                                        102
av 4.800 fyrkar à 7 öre                                      336
Spannmål i värde 100 kubikfot                         235

Anm: Att Holmkvist än Lundèn hade lägre lön berodde troligen på att han även hade lön som organist. Tydligen fanns nu endast en småskolelärarinna för hela socknen.

§3 Beslöts att den källa i Klefs äng som förut blivit upplåten till Södra Skolhuset skall uppgrävas till erforderligt djup muras och förses med kar. Ävenledes på skolkassans bekostnad.

§4 I följd av gällande förordning i ämnet beslöts att inköpa en brandspruta för kyrkan och skolhuset tillsammans med Fröderyd byalag och bestämdes att kostnaden för densamma skall till ena hälften utgå ur Kyrkokassan och till andra hälften av Fröderyd byalag beräknat efter en vars brandförsäkringsvärde.

§8 Torparen Jonasson Fröderyd by antogs i stället för avlidne Sven Johannesson hädanefter öppna gravar på kyrkogården för avlidna med samma villkor som förut är bestämda nämligen 1 krona för större och 75 öre för mindre gravar.

§9 Det för församlingen hedrande beslutet som på föregående kommunalstämma i dag blivit fattat att från alla folksamlingar för ekonomiska och jordiska ärenden bortvisa alla slags rusdrycker varigenom oftast ett syndigt och förargelseväckande leverne uppkommer föranledde ordföranden att hemställa om  icke en allmän överenskommelse kunde träffas inom hela församlingen att vid alla religiösa samlingar såsom Husförhör, Barndop, Vigslar, Begravningar m.m rusdryckerna helt och hållet avlägsnades helst på flera ställen redan förut denna goda och kristliga sed försvunnit och de besparingar som hör denna överflödiga och fördärvliga plägsed .

Över detta förslag tilltalade stämman allmänt sin belåtenhet och då här ej kunde ifrågakomma att skifta någon förbindande lag med bestämt vite för dels överträdande, vädjades istället till en vars  hederskänsla att redligt och troget vidbliva och utöva denna överenskommelse.

In fidem: Per Petersson

Uppläst, justerat och godkänt: C Carlsson, Frans W Ek

Uppläst 31/10 80 af P Petersson

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 224

Protokoll vid ordinarie Kyrkostämma i Fröderyd den 26 Oktober 1881

§4 Med uppmaning till kristlig sparsamhet och försakelse i avseende på de felslagna förhoppningar vid årets skörd samt uppmuntran till tro och förtröstan på Guds allsmäktiga hjälp att väl komma igenom det år vi gå till mötes, avslutades denna stämma.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 229

Protokoll fördt vid 3dje ordinarie Kyrkostämma med Fröderyds församling den 28 December 1883

§2 Nils Eriksson, Hultatorp avgår som kyrkvärd och ersätts med Peter Petersson, Årset Södergård.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 243

Överförandet av Skepperstadsdelen av Fröset by till Fröderyd tillkännagavs i brev från Stockholm undertecknat av Oscar (kungen) och C G Hammarskjöld den 9.11 1883

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 245

Protokoll fördt vid tredje ordinarie Kyrkostämma i Fröderyd den 28 December 1888

§8 Kyrkväktaren anmärkte att åtskilliga yngre personer företog sig att i stället för att ingå i kyrkan under Gudstjänsten bryta sig in i Sockenstugan. Att sådan rå- och grov ogudaktighet skulle förekomma smärtade varje kristligt sinne och allra mest en församlingens lärare. Enhälligt beslöts att anbringa en säker lås för Sockenstugan och om sedan någon sedan ytterligare göra sig skyldig till sådant brott vill man hysa den tillförsikt att det finns så mycket allmän god anda kvar inom samhället att den som upptäcker sådan brottslighet vederbörande de anmäler det för befordran till allmänt åtal.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 315

År 1889 inköpta förlossningsinstrument

1 lavemangsspruta      7:00
1 bentång                    6:00
1 borrsax                     7:00
1 rundborr                   7:50
1 skraphake                 4:50
1 stumhake                 3:50

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 319

Protokoll hållit vid ordinarie Kyrkostämma i Fröderyd den 28 Maj 1890

§3 Anna Stina Petersdotter från Äsprilla har hos stämman anhållit hos stämman att få 1 krona för tvagning av mässhake och fanns av stämman skäligt att bevilja.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 331

Protokoll fördt vid extra ordinarie kyrkostämma med Fröderyds församling d 12 April 1891

Valdes ombud för socknen att bevaka kyrkans andel i nästa års rensning av Linneån

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 354

Protokoll fördt vid ordinarie kyrkostämma med Fröderyds församling d 24 Oktober 1891

§4 Värmeledning uppsatt i kyrkan. Kyrkväktaren åtog sig elda i kyrkan och Sockenstugan. Lönen höjdes med 15:-/år.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 359

Protokoll fördt vid ordinarie Kyrkostämma i Fröderyd den 26 Oktober 1892

§4 Johannes Svensson, Huluboda valdes till orgeltrampare med en lön av 40 liter råg och 40 liter korn som erhålles varje kvartal ur Fattigmagasinet. Jonas Sjölander som någon tid skött tjänsten fick 40 liter råg och 40 liter korn.

§6 Carl Andersson Ljunganäs arrenderade kyrkmaden på 10 år för 22 kronor om året.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 369

Protokoll fördt vid ordinarie Kyrkostämma i Fröderyd den 17 Maj 1893

§8 Änkan Anna Petersdotter i Äsprilla anhåller och får sin ersättning för kyrkans linnetvätt förhöjd till 4 kronor och det beviljades för nästa år.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 377

Protokoll hållit vid ordinarie Kyrkostämma i Fröderyds Sockenstuga den 20 December 1893

§3 Till Dödgrävare efter Peter Jonasson utsågs Sven Petersson, Äsprilla.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 384

Protokoll vid sammanträde med Frödreyds Kyrkoråd i Sakristian den 26 Aug 1894

Sedan makarna Sven Andersson och Inga Maria Johansdotter i Huluboda förut varit inkallade till enskilt förhör inför prosten rörande deras oenighet i äktenskapet och då erhållit varning härför och förmanats bortlägga hat och bitterhet sig emellan samt i stället älska, förlåta och fördraga varandra. Men härmed ingen förändring till något bättre förhållande dem emellan vunnits hade de jämlikt Kungligt förordnande från 20 november 1860 till idag blivit kallade till kyrkorådet. Dit de båda infunnit sig.

Efter kort men innerlig bön om en välsignelserik närvaro denna stund av honom som är fridens och kärlekens gud tillfrågades makarna om de vill och kunde nu glömma och för alltid förgäta den misshällighet som under årens lopp förekommit och räcka varandra handen till kärlek och försonlighet samt sålunda återknyta de band som för 32 år sedan genom deras äktenskap sammanknöts.

Mannen förklarade sig härtill villig dock med vidhållande av sitt förut angivna yrkande på laglig boskillnad makarna emellan. Hustrun åter svarade att hon med minnet av de många flydda årens sorgliga erfarenheter ej kunde gå in för något annat än laglig skillnad i det olyckliga äktenskapet. Sedan båda makarna tillfrågats om de var för sig voro fullt beslutna för vad de yttrat och nu jakande detta öppet besvarat förklarade kyrkorådet sig ej något vidare åtgöra till någon förbättring i de olyckliga makarnas ställning.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 390

Protokoll hållit vid kyrko- och skolrådssammanträde med Fröderyds församlings kyrko- och skolråd i sockenstugan den 16 Oktober 1894

§3 Carl Hansson Amnabro beviljades avsked från kyrkväktartjänsten.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 392

Protokoll hållit vid ordinarie Kyrkostämma med Fröderyds församlings röstberättigade ledamöter den 16 Oktober 1894

§7 Valdes efter sluten omröstning Johannes Peter Svensson till kyrkväktare.

§8 Johan Gustav Zeilon valdes till orgeltrampare.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 393

Promemoria för Kyrkväktaren i Fröderyd

Honom åligger

 1.  Inom kyrkan
  att upprätthålla ordning under gudstjänsten.
  att före gudstjänstens början tillse att allt vad kyrkans och sakristians yttre anordningar omgående är i ordentligt skick såsom det krävs för gudstjänsten.
  att vintertid två timmar före varje gudstjänst början hava eldat kyrkans ugnar och därpå underhålla elden till predikan är börjad samt att vid eldning iakttaga största möjliga försiktighet.
  att tillsäga om sammanringning.
  att framsätta pallen vid kyrkotagning.
  att efter gudstjänstens slut ansvara för att luckorna i tornet och dörrarna till kyrkan bliva ordentligt stängda.
  att varje söndag hålla alla kyrkans dörrar öppna minst 15 minuter för luftväxlingens skull den tid pastorn honom ålägger.
  att minst en gång om året skura av kyrkans messing och ugnar samt, när så behöves på dessa med eldfast lera tilltäppa alla luckor och fogar för att hindra röks utträngande i kyrkan, varvid allt material härför bekostas av kyrkan.
  att en gång om året, när kyrkan skuras och dammas närvara och tillse att allt väl utföres.
 2. Utom kyrkan
  att före varje gudstjänst öppna och efter tjänsten stänga portarna till kyrkogården.
  att tillse att kyrkogården hålles i ett snyggt och ordnat skick samt att intet avskräde lägges på annat ställe än därtill upplåten plats.
  att vintertid undanskaffa snö de gångar äro behövliga.
  att till lämplig längd och storlek hugga och såga den ved som åtgår för eldning i kyrkan och sockenstugan.
 3. I Sockenstugan
  att elda i Sockenstugan vid alla de tillfällen då den för församlingens behov användes.
  att där ombesörja skurning och sopning.
  att där övervaka ordningen och hos pastor anmäla som häruti göra sig skyldiga till försummelse.

Dessutom tillkommer det väktaren att visa tjänstvillighet och hörsamhet när något härutom i enlighet med villighet och rättvisa av pastor och församlingen honom ålägges. Skulle väktaren av någon anledning vara förhindrad att tjänstgöra under längre eller kortare tid ålägges det honom att på egen bekostnad skaffa vikarie som kan sköta alla de åliggande som tillkomma själv.

De löneförmåner som väktaren härför tillkomma äro: Kontant 16 kronor ur Kommunalkassan. Kontant 15 kronor ur Kyrkokassan samt 160 liter korn och 160 liter råg

Antagen av Kyrkorådet den 16 oktober 1894.

Å kyrkorådets vägnar:
J A Nilsson,                  Peter Petersson                                  John Pontén Ordförande

Antagen av Kyrkostämman den 16 oktober 1894

Å församlingens vägnar:
P M Johansson, J P Petersson, John Pontén Ordförande

Uppläst i Fröderyd kyrka den 21 oktober 1894 av John Pontén

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 396

Protokoll hållit vid ordinarie kyrkostämma med Fröderyds församling i sockenstugan den 12 December 1894

§4 Ändrades dödgrävarens lön till 1:50 oavsett stora eller små gravar. För det priset ska även igenskottning ske.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 401

Förteckning över kyrko- och skolrådsledamöter i Fröderyd, hvilka alla blifwit invalda den 12 December 1894

Följande ledamöter invaldes för 4 års tid:

 1. Peter Petersson, Äsprilla
 2. Johan August Johansson, Hökhult
 3. Johan Nilsson, Hultatorp
 4. Johannes Ahnsted, Röshult
 5. Peter Daniel Johansson, Torp
 6. Zakeus Petersson, Kallsjö

Följande ledamöter invaldes för 2 års tid:

 1. Anders Rydstedt, Fröset
 2. Johan Karlsson, Fröset
 3. Frans Johannesson, Flathult
 4. Karl Johan Johannesson, Årset
 5. Johan Peter Andersson d.y, Ljunganäs

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 403

Protokoll hållit vid sammanträde med Fröderyds församling skolråd i sockenstugan den 22 Januari 1896

§2 Till vice ordförande i Skolrådet valdes kyrkvärden Peter Petersson, Äsprilla

Anm: Kyrkoherden var självskriven ordförande eller i hans ställe tjänstgörande präst.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 415

Protokoll hållit vid sammanträde med Fröderyd församlings skolråd samt lärare vid folk- och småskolan i sockenstugan den 13 Januari 1897

Till tillsyningsmän för skolorna valdes:

 1. Arrendatorn Johan Petersson, Äsprilla Västergård
 2. Hemmansägaren August Johansson Fröderyd Norregård
 3. Hemmansägaren Anders Eriksson, Ljunganäs Korpralsgård
 4. Hemmansägaren Peter magnus Johansson, Fröset backegård
 5. Hemmansägaren August Nilsson, Fröset Norregård
 6. Hemmansägaren Peter Magnus Samuelsson, Hökhult
 7. Hemmansägaren Johannes Johansson, Torp
 8. Hemmansägaren August Johansson, Angseboda
 9. Arrendatorn Johannes Petersson, Klef
 10. Hemmansägaren Johannes Gustav Johansson, Hörnebo

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 433

Protokoll hållit vid sammanträde med Fröderyds församlings kyrko- och skolråd i sockenstugan den 5 December 1897

Då till kyrkorådets känning  kommit  att Lisa Stina Lindqvist från Hallarna under Fröset Södergård leva i kiv och osämja med sina grannar samt för övrigt visar ett sådant uppförande som kränker sedernas helgd, varför hon redan förut mottagit varning av prästerskapet utan att därav rättelse vunnits, så beslöt igen att kalla henne till inställelse inför kyrkorådet, och skulle denna kallelse vid föreläggande av vite henne sålunda meddelas:

Lisa Stina Lindqvist från Hallarna under Fröset Södergård kallas härmed att vid en riksdalers vite till församlingens skolkassa inställa sig inför Kyrkorådet Sockenstuga lördagen den 11 dennes kl. 2 e.m för att höras med anledning av mot henne gjorda anklagelser för brott mot vad sedernas helgd hör och för att – nu Kyrkorådet finner sig härtill befogade härför mottaga  varning. Och skulle denna kallelsegenom utdrag ur protokollet henne meddelas senast den 6 december

Som ovan
John Pontén
ordförande

Uppläst och godkänt s. d
å Kyrkorådets vägnar
J Z Petersson  J A Nilsson

Rätt avskrivet intygas
John Pontén

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 444

Protokoll hållet vid sammanträde med Fröderyd församlings kyrkoråd i Sockenstugan den 11 december 1897.

Till detta sammanträde hade Lisa Stina Lindqvist från Hallarna under Fröset Södergård blivit inkallad och hade hon som erkände att hon fått  del av kallelsen den 5 december även infunnit sig. Med anledning av de anklagelser som blivit gjorda mot Lisa Stina Lindqvist erkände hon nu för Kyrkorådet att hon har ett häftigt sinne och att hon säger mycket som icke borde säga. Därjämte styrktes att hon mot sina grannar  pläga utfara i grova skrädningsord och att hon när hon går omkring i församlingen kringsprider onda och nedsättande rykten om  helst sina grannar.

Kyrkorådet tilldelar henne härför varning och lade henne på hjärtat att söka ändra sitt sinne så att hon kunde leva i frid med både ljud och människor.

Som ovan
John Pontén
Ordförande

Uppläst och godkänt s.d
å församlingens vägnar
Johan Nilsson
A J Rydstedt

Protokoll hållit vid ordinarie kyrkostämma med Fröderyd församlings röstberättigade medlemmar i sockenstugan den 20 December 1897

§2 Peter Petersson, Äsprilla begär avsked som Kyrkvärd och som Kyrko- och Skolrådsledamot.
Till ny kyrkvärd valdes Johan Nilsson, Hultatorp och till ledamot i Kyrko- och Skolrådet Peter Johan Svensson, Äsprilla.

Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 449

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *