Bäckabys dödbok

Bäckabys dödbok

Jag har uppdaterat registret och avskriften till Bäckabys dödbok och omfattar perioden 1688-1760. Dödboken börjar 1688 och jag har valt att för tillfället stanna vid 1760 då det är ett mycket tidskrävande arbete.

Registret innehåller 638 döde samt 877 övriga, inalles 1515 personer. De övriga personerna är oftast föräldrar och make/maka, men ibland förekommer annan bekant, husbonde eller släkting.

För samtliga av de döde har jag även gjort en avskrift av nekrologen samt fört in dem i databasen. I denna hittar du alla familjer som bott i Bäckaby och där minst en person avlider mellan 1688-1760.

Nekrologerna blir längre och längre med åren. Dessutom växer befolkningen så dödboken sväller rejält över tid. Sedan varierar ju dödstalen med de stora epidemierna som härjade emellanåt.

  • 1688-1697: 5 personer/år
  • 1715-1721: 11 personer/år
  • 1721-1730: 10 personer/år
  • 1741-1750: 10 personer/år
  • 1751-1760: 15 personer/år

Fröderyd med dess annexförsamligar Bäckaby och Ramkvilla har fantastiska kyrkoböcker som är en riktig skatt att gräva i! Dels har de varit förskonade från eldsvådor så arkivmaterialet är så gott som obrutet från 1688 till 1900-talet. Dessutom blev det en sed i de här församlingarna att skriva omsorgsfulla små berättelser om de döda, så kallade nekrologer. Prästen skrev ned inte bara när de dog och hur gamla de var, utan även var och när de var födda, vilka föräldrarna var, vem de var gift med och oftast något annat om deras liv och leverne. Från dessa nekrologer träder många människoöden fram ur historiens dimma. Genom att läsa dem lär man sig om livet och villkoren förr i tiden. Som i exemplet nedan taget från 1740:

”Den 2 October dödde och begrofs den 12 ejusdem Cornetskan Ingeborg Sandman i Bäckaby Ståckagård. Född åhr 1654 i Sandsjö Prästegård; fadren war pastor Christopher Sandman, och modren Anna Theodori. Vigde sig på sitt 38 ålders åhr på Ribbingshof hos sahlige Öfverste von Schar 1692 med Cornetten Pehr Beckman. Aflat 4 barn, 1 son, som är död och 3nne döttrar lefwa. War gift i 12 åhr, Enkia sedan 36 åhr, miste mannen 1704 i Påhland. Har bodt i Ståckegård uti 51 åhr. Lefwat altid gudsfruchtigt, stilla och wähl. 86 åhr gammal.”

Det var först från och med år 1749, då tabellverket bildades, som det blev obligatoriskt att notera dödsorsaken i dödboken. Dessförinnan förekommer de i Bäckaby dödbok endast sporadisk under perioden 1688-1748. Den första angivna dödsorsaken finner vi år 1691 då två små barn dör i kopporna i Ekekull. Prästen följde det nya direktivet från Tabellverket och samma år 1749 anges dödsorsaken i så gått som i samtliga fall.

Några rekord funna i dödboken – men ta dem med en stor nypa salt! Som man kan se inträffar dessa rekord under de första åren då uppgifterna om ålder och äktenskapslängd ofta är avrundade till jämna tiotalet år. Gamla människor var inte sällan 90, 100 eller 110 år!

  • Äldsta angivna personen: Måns Börjesson, 108 år, död i Paddingetorp 1703
  • Tidigast född: En enda person anges ha varit förr på 1500-talet; det är samme Måns Börjesson ovan. Som god tvåa kommer Jöns Torkelsson i Norrskog som avled 1694 i en en uppgiven ålder av 93 år och skall således ha varit född 1601.

 

Thomas Lindgren, januari 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *